Tìm Kiếm

Ngoại ngữ : [31]

Logo


Browse

Sub-communities within this community

Collections in this community

Ngôn Ngữ tiếng Trung [31]

Đây là bộ sưu tập luận văn của bộ môn tiếng Trung


Recent Submissions

 DSpace Nghiên cứu đặc điểm từ tố bốn chữ trong tiếng Hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng Việt
    Nguyễn Thị Tuyết, Mai (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Sơ lược hiện tượng hài âm trong tiếng Hán và tiếng Việt
    Nguyễn Thanh, Trà (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu hàm ý văm hóa con số trong tiếng Hán hiện đại - So sánh với tiếng Việt
    Nguyễn Hương, Chà (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ trong hợp đồng xuất nhập khẩu thương mại tiếng Trung
    Đỗ Xuân, Thu (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Bước đầu nghiên cứu về hư từ " JIU" trong tiếng Hán hiện đại.
    Phạm Thúy, An (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Tìm hiểu về phương pháp dịch thư tín thương mại Trung - Việt
    Bùi Thị, Huyền (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Tìm hiểu về vai trò của âm Hán Việt trong đối dịch Hán -Việt hiện đại
    Nguyễn Thị Hồng, Hạnh (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Nghiên cứu câu so sánh trong tiếng Hán hiện đại và các lỗi sai thường gặp của sinh viên Việt Nam khi sử dụng
    Lục Huệ, Thu (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Nghiên cứu phương vị từ "trên/dưới" theo tiếng Hán hiện đại.
    Vũ Thị, Sim (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu cách sử dụng của các trợ từ kết cấu " DE,DI,DE" trong tiếng Hán hiện đại
    Nguyễn Thị Thu, Hoài (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Bước đầu nghiên cứu câu chữ "BA" trong tiếng Hán hiện đại.
    Nguyễn Thu, Hồng (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Nghiên cứu câu chữ "BEI" trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với câu chữ "BỊ" trong tiếng Việt)
    Dương Thị, Hoa (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Nghiên cứu giới từ "GEI" trong tiếng Hán hiện đại
    Đào Thị Thanh, Nga (Đại học Thăng Long, 2013)

 DSpace Bước đầu tìm hiểu về quan hệ từ trong tiếng Hán hiện đại.
    Trần Huyền, Trân (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghệ thuật ngôn ngữ du lịch và ảnh hưởng của nó đến công tác phiên dịch
    Phạm Hà, Thu (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu về bổ ngữ khả năng trong tiếng Hán hiện đại
    Đặng Thị Thu, Liên (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Sơ lược về ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong quá trình dịch ngôn ngữ quảng cáo
    Nguyễn Vân, Anh (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu kính ngữ trong tiếng Hán hiện đại.
    Nguyễn Thị, Thanh (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại
    Nguyễn Thị, Hồng (Đại học Thăng Long, 2014)

 DSpace Nghiên cứu đại từ chỉ thị trong tiếng Hán hiện đại
    Đỗ Thị, An (Đại học Thăng Long, 2014)