Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2272
Title: Hành động yêu cấu trong Tiếng Anh và các tương đương trong Tiếng Việt – áp dụng trong giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp
Authors: THS. Nguyễn Vân, Khánh
Keywords: Học tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp | Giảng dạy tiếng Anh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Bài viết bàn một cách ngắn gọn về hành động yêu cầu (requests) trong tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt, và về việc sử dụng hành động lời nói này trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp như thế nào. Cơ sở lý thuyết về hành động yêu cầu (requests) và cấu trúc cũng như chức năng của nó là dữ liệu thứ cấp được thu thập, tổng hợp từ các tài liệu của các nhà khoa học đi trước. Dựa trên cơ sở lý thuyết này, một số ví dụ trong các tác phẩm văn học song ngữ Anh-Việt được viện dẫn nhằm minh họa cho các cấu trúc nêu trên. Ý nghĩa thực tiễn của bài viết là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trên lớp, giúp người dạy và người học có được cách hiểu và dùng đúng về hành động yêu cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2272
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ng. Vân Khanh .pdfToàn văn213.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.