Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2292
Title: Bài toán tối ưu hai cấp và ứng dụng
Authors: GS. TS. Trần Vũ, Thiệu
Keywords: Tối ưu hai cấp | Bài toán nhiều mục tiêu | Bài toán tối ưu tuyến tính hai cấp | Qui hoạch toán học | Trò chơi Stackelberg
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Báo cáo đề cập tới bài toán tối ưu hai cấp có dạng: (BPP) min {F(x, y) | x ∈ X, G(x, y) ≤ 0, y ∈ argmin {f(x, y) | y ∈ Y, g(x, y) ≤ 0}}, trong đó X ⊆ » n , Y ⊆ » m , F, G, f, g : » n+m → » . Đây là một bài toán qui hoạch toán học theo hai nhóm biến x ∈ » n , y ∈ » m và trong ràng buộc của bài toán này, y là nghiệm của bài toán tối ưu thứ hai (với y là véctơ biến và x là vectơ tham số). Bài toán tối ưu hai cấp hiện đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, do ý nghĩa khoa học và khả năng ứng dụng của bài toán. Bài này trình bày nội dung, nguồn gốc của bài toán tối ưu hai cấp, các tính chất đáng chú ý của bài toán, đặc biệt lưu ý tới trường hợp riêng quan trọng là bài toán tối ưu hai cấp tuyến tính. Cuối cùng, báo cáo nêu một số hướng ứng dụng của tối ưu hai cấp trong kinh tế, phân bổ nguồn lực, trong thiết kế mạng vận tải và trong thị trường năng lượng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2292
Appears in Collections:Toán - Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Vũ Thiệu.pdfToàn văn277.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.