Tìm Kiếm

Giáo trình và slide bài giảng : [22]

Logo


Browse

Collections in this community

Giáo trình các môn học đại cương [22]

Bộ sưu tập cung cấp các loại giáo trình cho các môn học đại cương của trường ĐH Thăng Long


Recent Submissions

 DSpace Logic induction and counting
    (ĐH Thăng long, 2017)

 DSpace Số và cấu trúc đại số
    Bùi Huy, Hiền (Đại học Thăng Long, 2018)

 DSpace Giáo trình pháp luật đại cương
    Lê Thị, Ninh (Thống kê, 2016)

 DSpace Giáo trình những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
    TS. Phạm Văn, Sính (Chính trị Quốc gia, 2017)

 DSpace Tập bài giảng ẩm thực Hàn Quốc
    Kim Jung Jin (Đại học Thăng Long, 2018)

 DSpace Bài giảng chi tiết khoa học môi trường, sinh thái và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe
    Ngô Thị Thu, Hiền (TLU, 2015)

 DSpace Giới thiệu tổng quan 5 loại hình thiên tai : Bài giảng Slide
    Seed Asia (2015)

 DSpace Giáo trình thực hành - Microsoft excel
    (2017)

 DSpace Bài giảng nghiệp vụ phục vụ buồng
    Nguyễn Lê Thanh, Thảo. (2017)

 DSpace Bài giảng hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam
    Nguyễn Đức, Khoa (TLU, 2016)

 DSpace Bài giảng quản trị các loại tiệc
    Đỗ Thiện, Dụng (TLU, 2017)

 DSpace Sức khỏe toàn cầu
    Bộ môn Y tế công cộng. (2018)

 DSpace Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học
    (2009)

 DSpace Bài giảng chi tiết học phần sức khỏe môi trường cơ bản và phòng chống thảm họa
    Ngô Thị Thu, Hiền (TLU, 2016)

 DSpace Bài giảng chi tiết học phần khoa học môi trường (Dành cho sinh viên Trường Đại học Thăng Long)
    Ngô Thị Thu, Hiền (TLU, 2016)

 DSpace Tập bài giảng tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch
    Trịnh Xuân, Dũng. (TLU, 2016)

 DSpace Giáo trình tâm lý trong kinh doanh du lịch
    Trịnh Xuân, Dũng. (TLU, 2016)

 DSpace Tập bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam
    Trịnh Xuân, Dũng. (TLU, 2016)

 DSpace Tập bài giảng tổ chức và quản lý du lịch
    Trịnh Xuân, Dũng. (TLU, 2016)

 DSpace Tập bài giảng quản trị kinh doanh khách sạn
    Trịnh Xuân, Dũng (TLU, 2016)