Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4250
Title: 경희 한국어: 읽기 3 (Get it Korean : reading 3)
Authors: 김중섭
조현용
이정희
Keywords: Sách giáo khoa | Tiếng Hàn Quốc | Kỹ năng đọc hiểu
Issue Date: 2014
Publisher: Korea Hawoo Publishing Inc
Abstract: Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp ba về 'đọc' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh nhằm mục đích đọc và hiểu các bài báo được tạo thành từ tài liệu hằng ngày và tài liệu xã hội quen thuộc.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4250
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc 3.pdfGiới thiệu29.04 MBAdobe PDFView/Open
get it korean reading 3.pdfNội dung94.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD-3.rarCD102.41 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.