Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4251
Title: 경희 한국어 읽기 5 (Get it Korean Reading 5)
Authors: 이정희
김중섭
조현용
Keywords: Ngôn ngữ Hàn | Luyện đọc tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2014
Publisher: Korea Hawoo Publishing Inc
Abstract: Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'đọc' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng Trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh. Qua đó, nhằm mục đích để đọc và hiểu các bài báo được tạo thành từ hầu hết các cuộc hội thoại hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4251
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc 5.pdfGiới thiệu11.48 MBAdobe PDFView/Open
get it korean reading 5.pdfNội dung55.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD-5.rarCD237.04 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.