Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4252
Title: 경희 한국어 읽기 6 (Get it Korean Reading 6)
Authors: 이정희
김중섭
조현용
Keywords: Ngôn ngữ Hàn | Luyện đọc tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Korea Hawoo Publishing Inc
Abstract: Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4252
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc 6.pdfGiới thiệu15.62 MBAdobe PDFView/Open
get it korean reading 6.pdfNội dung102.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD-6.rarCD233.06 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.