Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4698
Title: Vygotsky's and A.A. Leontiev's semiotics and psycholinguistics : applications for education, second language acquisition, and theories of language
Authors: Robbins, Dorothy.
Keywords: Second language acquisition | Language and languages | Psycholinguistics | Semiotics | Tâm lý học | Giáo dục | Ngôn ngữ Anh
Issue Date: 2003
Publisher: Westport, Conn. : Praeger Publishers
Abstract: Công trình này giới thiệu các lý thuyết ngôn ngữ Nga theo quan điểm của Vygotskian, với một chương của học giả nổi tiếng AA Leontiev về Vygostky và tâm lý học Nga. Lý thuyết về kiến tạo trong giáo dục ở phương Tây được so sánh với sự hiểu biết của Vygotskian về Khu vực phát triển gần. Công trình này mở ra một cuộc thảo luận hiếm khi được phân tích ở phương Tây trong các lý thuyết về ngôn ngữ: mã, đại diện, hình ảnh, trí tưởng tượng, bắt chước và mimesis. Ngoài ra, tư tưởng Vygotskian được so sánh với Lý thuyết hỗn loạn / Lý thuyết phức tạp về một cấp độ triết học.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4698
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nv.7594.pdfNội dung81.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.